Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Ši svetainė priklauso UAB AQUAHOME
Įmonės kodas 302473389
Adresas Savanorių pr. 189, LT-50177 Kaunas

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB “Aquahome” rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB “Aquahome” naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardą, elektroninį paštą, kitą kontaktinę ir mokėjimų informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

 

Bendrosios nuostatos

UAB “Aquahome” jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro Jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB “Aquahome” valdomas elektronines sistemas. UAB “Aquahome” nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais be atskiro susitikimo. Jei UAB “Aquahome” naudotų Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs visuomet turėtumėte galimybę atsisakyti. Šiame tinklapyje naudojami slapukai, (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų įrenginius. Slapuku naudojimas reglamentuotas puslapyje SLAPUKŲ POLITIKA

UAB “Aquahome” vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai;
4. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis įmonė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus (tinklapyje atlikus tokius užsakymus);
2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
3. Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
5. Apdoroti Jūsų užklausas;
6. Gavus atskirą sutikimą tiesioginės rinkodaros tikslais
7. Turinio suasmeninimui ir rekomendacijoms

Asmens teisės

Jūs turite teisę:

a) gauti informaciją apie UAB „Aquahome“ turimus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip jie yra tvarkomi;

b) bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;

c) nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB „Aquahome“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

d) kreiptis į UAB „Aquahome“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei susipažinus su asmens duomenimis nustatoma, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

e) į duomenų perkeliamą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

UAB “Aquahome” gavus Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami elektroniniu paštu;

 

Prašome turėti omenyje, kad, kai asmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti ar įvykdyti sutartį (pvz. Jūsų pirkimo užsakymą) ir/arba suteikti Jums pageidaujamą paslaugą (pvz.  pristatyti prekes), Jūs negalėtumėte pateikti pirkimo užsakymo arba pasinaudoti atitinkama Paslauga, jeigu nepateiktumėte atitinkamų asmens duomenų arba neleistumėte jų tvarkyti.

 

Baigiamosios nuostatos

UAB “Aquahome” gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis elektroniniu paštu. Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2022-05-21.